Regulamin sklepu internetowego
Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie

§1
Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Centrum Sztuki Mościce dostępnego pod adresem internetowym https://www.sklepcsm.pl, w tym zasady i tryb zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży.
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z użytkownikiem.
 • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez użytkownika w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 • Sprzedawcą a jednocześnie właścicielem sklepu internetowego jest Centrum Sztuki Mościce z siedzibą przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, NIP: 993-04-98-016, nr rachunku bankowego: ......
 • Ze Sprzedawcą można kontaktować się:
  1. Listownie na adres ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów.
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: promocja@csm.tarnow.pl.
  3. Telefonicznie pod nr tel.: 14 633 46 22, w godzinach: 08:00 – 16:00.

§2
Definicje

Wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym https://www.sklepcsm.pl za pośrednictwem, którego na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownik może uzyskać informacje o produkcie, w tym o jego cenie i dostępności, złożyć Zamówienie i zawrzeć umowę sprzedaży.
 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu, Centrum Sztuki Mościce.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Sklepu.
 4. Klient – Użytkownik, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-Sklepu umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. Formularz - formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta.
 7. Konto – indywidulane konto utworzone przez Użytkownika na stronie Sklepu za pośrednictwem Formularza rejestracji, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika informacje o złożonych przez niego Zamówieniach (historia zamówień) i zawartych umowach sprzedaży, dzięki któremu może składać Zamówienia i zawierać umowy sprzedaży. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.
 8. Hasło - ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie każdorazowego uzyskiwania dostępu do Konta.
 9. Login - adres poczty elektronicznej (e-mail) podawany przez Użytkownika w Formularz rejestracji podczas zakładania Konta i każdorazowego podczas korzystania przez z Konta.
 10. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Zamówienie - deklaracja woli zakupu produktu uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie za pomocą Formularza zamówienia elektronicznego), w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Użytkownika, wskazująca ponadto produkt mający stanowić przedmiot umowy sprzedaży, miejsce jego odbioru lub sposób dostawy oraz formę płatności ceny za zamówiony produkt.
 12. Produkt - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
 13. Umowa - umowa sprzedaży produktu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu. Doręczenie przez Sprzedawcę Użytkownikowi (po złożeniu Zamówienia) potwierdzenia zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży. Na treść umowy sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

§3
Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania oferowanych przez sklep internetowy produktów i składania Zamówień niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia multimedialnego (np. komputer, laptop lub inne) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome, Opera, Edge.
 2. Aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§4
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  • Imię i Nazwisko
  • Adres dostawy
  • Numer telefonu kontaktowego
  • Adres e-mail
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Użytkownik składa Sprzedawcy w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika (dzień skuteczności odstąpienia).

§5
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
  • E-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Użytkownika danych pozwalających na weryfikację Użytkownika i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Wszystkie warunki i ceny przesyłek dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski. W wypadku przesyłek zagranicznych ceny przesyłek ustalane są indywidualnie.

§6
Ceny produktów

 1. Cena poszczególnych produktów znajdujących się w ofercie Sklepu umieszczone przy danym produkcie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy produktów.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena umieszczona przy danym produkcie w chwili składania Zamówienia.

§7
Dostępne sposoby dostawy lub odbioru

 1. Klient może skorzystać z następujących sposób dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
  1. Przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  2. Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
  3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy: ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów.
 2. Produkt objęty Zamówieniem dostarczany jest, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem, na podany w Zamówieniu adres dostaw lub podlega osobistemu odbiorowi w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Dostawa zamówionego produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski i jest odpłatna. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności. Koszty dostawy zamówionego produktu są widoczne w Koszyku oraz podczas składania Zamówienia, i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia.
 4. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta za złożone Zamówienie składa się z ceny zamówionego produktu/ów i kosztów dostawy. Oznacza to, że Klient, oprócz ceny za zamówiony produkt, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów jego dostawy na podany w Zamówieniu adres dostawy.
 5. Odbiór osobisty zamówionego produktu w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

§8
Dostępne formy płatności

 1. Klient zamawiając w Sklepie produkt może skorzystać z następujących form płatności:
  1. płatność elektroniczna:
   1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – zapłata ceny i kosztów dostawy za zamówiony produkt następuje poprzez samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje ze Sklepu e-mail z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy, na który należy przelać cenę i koszty dostawy za zamówiony produkt. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy Zamówienie jest przekazywane do realizacji,
   2. przelewem online – zapłata ceny i kosztów dostawy za zamówiony produkt następuje poprzez płatność elektroniczną obsługiwaną T-pay……………….  Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy Zamówienie jest przekazywane do realizacji,
  2. płatność przy osobistym odbiorze zakupionego produktu w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru formy płatności w postaci:
  1. płatności elektronicznej - Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny i kosztów dostawy za zamówiony produkt w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a po tym czasie nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane,
  2. płatności przy osobistym odbiorze zakupionego produktu w siedzibie Sprzedawcy - Klient zobowiązany jest do odbioru zakupionego produktu w siedzibie Sprzedawcy z jednoczesną zapłata ceny bezpośrednio u Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a po tym czasie nieodebrane, nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

§9
Reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt niewadliwy. W przypadku, gdy dostarczony produkt okaże się wadliwy (niezgodny z umową sprzedaży), Klient ma prawo złożyć reklamację.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu, który Zamawiający otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie towar do wyboru. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Zamawiającego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru, nie są też uważane za wadę.

§10
Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest po linkiem "formularz odstąpienia od umowy". Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.
 4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem kupna.
 5. Kwota za zwrócone towary przelewana jest na konto Zamawiającego lub przekazem pocztowym do 14 dni. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (w tym foli), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§11
Ochrona prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem  danych osobowych jest Właściciel Sklepu – Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, e-mail: promocja@csm.tarnow.pl.
 2. Adres mail inspektora ochrony danych: inspektorbezpieczny@gmail.com.
 3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem sklepu internetowego oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek publicznych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej z realizacją celu.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest prowadzenie sklepu internetowego.
 10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.
 11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez użytkownika.

Śledź nas na Facebooku